‘SELF CARE BECOMES SHARED CARE’

Visie

Solidariteit en vertrouwen vormen de basis van onze identiteit. Massive Care staat voor toegankelijke en laagdrempelige zorg, zowel voor onze huidige als toekomstige cliënten. Uitgangspunt hierbij is het vertrouwen dat wij in onze cliënten, onze samenwerkingspartners én in onszelf hebben. Dit gaat uiteraard hand in hand met het vertrouwen dat onze cliënten en onze partners in ons hebben. Alleen samen kunnen wij de zorg verbeteren en zo goed mogelijk organiseren voor de cliënt.

In ons dagelijks werk houden wij ons steeds de leidende principes van Massive Care voor ogen. Deze zijn voor ons een leidraad en bindmiddel tegelijk. Ze beschrijven hoe we met elkaar en onze omgeving omgaan. Onze leidende principes zijn: oplossinggericht, beslis samen, werk gezins – en netwerkgericht, voorkom breuklijnen en maak de gemaakte afspraken waar.

Onze dienstverlening is zoveel mogelijk ambulant, in de directe omgeving en laagdrempelig georganiseerd. Primair is deze dienstverlening ondersteunend van aard waarbij wordt geredeneerd vanuit de mogelijkheden tot zelfredzaamheid van cliënten. Dit betekent dat onze ondersteuning ook zoveel mogelijk in de wijk/buurt van de cliënten aanwezig is. Hierbij streven wij naar een zo integraal mogelijke benadering.

Onze dienstverlening wordt altijd in samenspraak geleverd en is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het leven van de cliënt op alle leefgebieden, het bevorderen van zelfstandigheid en het vergroten van autonomie en positieve participatie van de cliënt in de samenleving met behoud van de eigen identiteit/cultuur. Wij geloven namelijk dat iedereen mee kan doen en iedereen recht heeft om zijn talent te ontwikkelen en zijn plek te vinden in de samenleving.

Massive Care werkt vanuit de volgende kernwaardes:

Onze experts

Iedere professional van Massive Care draagt bij vanuit de gedachte dat ieder mens ten diepste waardevol wil zijn en gewaardeerd wil worden ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd en religie. We stellen hoge eisen aan elkaar, maar geven elkaar ook ruimte. We werken zelfstandig en transparant in kleine multidisciplinaire teams zonder hiërarchie en talloze regels. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om te investeren in zijn eigen toegevoegde waarde. Elke professional is hierin zelf leidend. Onze professionals weten waar ze goed in zijn, maar kennen ook hun grenzen en kunnen kritisch naar zichzelf kijken. We hebben geen negen tot vijf mentaliteit en zijn 24/7 bereikbaar voor onze cliënten. We zijn laagdrempelig, spreken de taal van de doelgroep, zijn een divers team en werken out of the box, waarbij de behoefte van de jongere leidend is. We verstaan ons vak en investeren in het vergroten van onze professionaliteit, en reflecteren continu.